Close

कोतवाल भरती – २०२३

कोतवाल भरती – २०२३
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोतवाल भरती – २०२३

तालुकानिहाय अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा निवड यादी

१. अमरावती

२. अचलपूर

३. अंजनगाव

४. भातकुली

५. चांदूर बा.

६. चांदूर रे.

७. चिखलदरा

८. दर्यापूर

९. धारणी

१०. धामणगाव

११. मोर्शी

१२. नांदगाव

१३. तिवसा

१४. वरुड

 

 

तालुकानिहाय प्राप्त गुणांची यादी व प्रारूप निवड यादी

१. अमरावती       प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

२. अचलपूर        प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

३. अंजनगाव      प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

४. भातकुली       प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

५. चांदूर बा.       प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

६. चांदूर रे.         प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

७. चिखलदरा     प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

८. दर्यापूर          प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

९. धारणी           प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

१०. धामणगाव   प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

११. मोर्शी          प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

१२. नांदगाव      प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

१३. तिवसा        प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

१४. वरुड         प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

31/08/2023 31/10/2023 पहा (193 KB)