Close

आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

विवरणपत्र- जिल्हाधिकारी यांचे आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गातील दिनांक ३१/१२/२०२१ अखेर रिक्त पदांची माहिती.

25/01/2022 24/07/2022 पहा (370 KB)