Close

अमरावती तालुका मध्ये अतीवृष्टी मूळे शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.

अमरावती तालुका मध्ये अतीवृष्टी मूळे शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अमरावती तालुका मध्ये अतीवृष्टी मूळे शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.

अमरावती तालुका मध्ये माहे ऑगस्ट – सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत झालेल्या अतीवृष्टी मूळे शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी बाधीत शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.

21/03/2022 21/09/2022 पहा (3 MB)