Close

अचलपूर तालुका मध्ये पुरग्रस्त परीस्तीथीमूळे शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.

अचलपूर तालुका मध्ये पुरग्रस्त परीस्तीथीमूळे शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अचलपूर तालुका मध्ये पुरग्रस्त परीस्तीथीमूळे शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.

माहे जून ते जुलै २०२१ या कालावधीत अचलपूर तालुक्यातील पुरग्रस्त परीस्तीथीमूळे झालेले शेतीपिक नुकसानग्रस्त  शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.

17/03/2022 17/09/2022 पहा (649 KB)