Close

हेल्पलाईन

 1. जिल्हाधिकारी कार्यालय , नियंत्रण कक्ष – (०७२१)२६६२०२५
 2. जिल्हाधिकारी कार्यालय , मदत क्रंमांक- १०७७
 3. अमरावती  रेल्वे स्टेशन, चौकशी क्रमांक  -१३९
 4. अमरावती  रेल्वे स्टेशन, आरक्षण -०७२१-२६७२०५२/२६७२०५६
 5. बडनेरा  रेल्वे स्टेशन, चौकशी क्रमांक  -१३३१, ०७२१-२६८११३३
 6. अमरावती, बस स्टॅड – १८०० २२ १२५०, ०७२१-२६६३२२१
 7. बडनेरा, बस स्टॅंड – ०७२१-२६८१२२२
 8. पोलीस- १००
 9. अग्नीशामक – १००
 10. रुग्वाहीका- १०२
 11. महिला मदत क्रमांक- १०३, १०९१
 12. मुख्य टपाल कार्यालय -१८००११२०११
 13. विदयुत विभाग, ग्राहक मदत क्रमांक-१८००२००३४३५, १८००२३३३४२५
 14. आपातकालीन मदत केंद्र (राष्रीय महामार्ग)- १०३३