सार्वजनिक सुविधा

महाविद्यालय / विद्यापीठ

आय.बी.एस.एस. अभियांत्रीकी मह‍ाविदयालय, अमरावती

आय.बी.एस.एस. अभियांत्रीकी मह‍ाविदयालय, मार्डी रोड अमरावती

जी. एच. रायसोनी अभियांत्रीकी व व्‍यवस्‍थापन महाविदयालय

जी. एच. रायसोनी अभियांत्रीकी व व्‍यवस्‍थापन महाविदयालय, अंजनगाव बारी रोड, अमरावती

पी. आर. पोटे अभियांत्रीकी महाविदयालय अमरावती

पी. आर. पोटे अभियांत्रीकी महाविदयालय पोटे इस्‍टेट कटोरा रोड, अमरावती

प्रो. राम मेघे अभियांत्रीकी महाविदयालय, अमरावती

प्रो. राम मेघे अभियांत्रीकी महाविदयालय, बडनेरा, अमरावती

ब्रिजलाल बियाणी सायन्‍स कॉलेेज, अमरावती

ब्रिजलाल बियाणी सायन्‍स कॉलेेज, अमरावती

भारतीय विदया मंदीर, भारतीय महाविदयालय, अमरावती

भारतीय विदया मंदीर, भारतीय महाविदयालय, अमरावती , अंबादेवी रोड, अमरावती.

रुग्णालये

शाळा

जवाहर नवोदय विदयालय नवसारी , अमरावती

जवाहर नवोदय विदयालय नवसारी , अमरावती, फोन नं.- ०७२१-५७७०१०