Close

एसटीडी आणि पिन कोड

अ.क्रं. तालुक्याचे नाव पिन कोड एस.टी.डी.कोड
अमरावती ४४४६०१ ०७२१
अचलपुर ४४४८०६ ०७२२३
वरूड ४४४९०६ ०७२२९
चांदुरबाजार ४४४७०४ ०७२२७
धारणी ४४४७०२ ०७२२६
मोर्शी ४४४९०२ ०७२२८
दर्यापुर ४४४८०३ ०७२२४
अंजनगाव सूर्जी ४४४७०५ ०७२२२४
धामणगाव रेल्वे ४४४७०९ ०७२२२
१० नांदगाव खंडेश्वर ४४४७०८ ०७२२१
११ चिखलदरा ४४४८०७ ०७२२०
१२ भातकुली ४४४६०२ ०७२१
१३ तिवसा ४४४९०३ ०७२२५
१४ चांदुर रेल्वे ४४४९०४ ०७२२२