Close

“शिपाई” संवर्गातून “लिपिक – टंकलेखक” संवर्गात पदोन्नतीकरीता पात्र असलेल्या कर्मचा-यांची निवड सूची.

“शिपाई” संवर्गातून “लिपिक – टंकलेखक” संवर्गात पदोन्नतीकरीता पात्र असलेल्या कर्मचा-यांची निवड सूची.
शीर्षक तारीख View / Download
“शिपाई” संवर्गातून “लिपिक – टंकलेखक” संवर्गात पदोन्नतीकरीता पात्र असलेल्या कर्मचा-यांची निवड सूची. 10/12/2019 पहा (469 KB)