Close

दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “अव्वल कारकून” संवर्गातील कर्मचा-यांची प्रारूप जेष्ठता यादी.

दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “अव्वल कारकून” संवर्गातील कर्मचा-यांची प्रारूप जेष्ठता यादी.
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “अव्वल कारकून” संवर्गातील कर्मचा-यांची प्रारूप जेष्ठता यादी. 13/01/2022 पहा (4 MB)