Close

अनुकंपा प्रतिक्षा सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

अनुकंपा प्रतिक्षा सूची
शीर्षक तारीख View / Download
दि- ०१/०१/२०२२ व दि- ०१/०१/२०२३ गट- क संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची तात्पुरती सामायिक ज्‍येष्‍ठता यादी. 18/07/2023 पहा (8 MB)
दि- ०१/०१/२०२२ व दि- ०१/०१/२०२३ गट- ड संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची तात्पुरती सामायिक ज्‍येष्‍ठता यादी. 18/07/2023 पहा (4 MB)
दि- ०१/०१/२०२२ ते ०१/०१/२०२३ गट- क संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या वगळण्यात आलेल्या अनुकंपाधारकांची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठता यादी. 18/07/2023 पहा (2 MB)
दि- ०१/०१/२०२२ ते ०१/०१/२०२३ गट- ड संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या वगळण्यात आलेल्या अनुकंपाधारकांची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठता यादी. 18/07/2023 पहा (1 MB)
दि- ०१/०१/२०२१ व दि- ०१/०१/२०२२ गट- क संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची तात्पुरती सामायिक ज्‍येष्‍ठता यादी. 12/01/2022 पहा (1 MB)
दि- ०१/०१/२०२१ व दि- ०१/०१/२०२२ गट- ड संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची तात्पुरती सामायिक ज्‍येष्‍ठता यादी. 12/01/2022 पहा (1 MB)
गट- क वगळण्यात आलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची यादी, सन २०२१ व २०२२. 12/01/2022 पहा (1 MB)
गट- ड वगळण्यात आलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची यादी, सन २०२१ व २०२२. 12/01/2022 पहा (880 KB)
दिनांक- ०१/०१/२०२० रोजीची (दि- ०१/०१/२०१८ ते ०१/०१/२०२०) गट- क संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची अंतिम सामायिक ज्‍येष्‍ठता यादी. (भाग- १) 17/03/2021 पहा (9 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२० रोजीची (दि- ०१/०१/२०१८ ते ०१/०१/२०२०) गट- क संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची अंतिम सामायिक ज्‍येष्‍ठता यादी. (भाग- २) 17/03/2021 पहा (10 MB)