Close

पर्यटक पॅकेजेस

मेळघाट पर्यटनातंर्गत  वनविभागाव्‍दारे पर्यटकांना  अभ्यांगत प्रवेश शुल्क, गाडी प्रवेश शुल्क, कॅमेरा शुल्क, जंगल मार्गदर्शक शुल्क् वनविभाग विश्राम गृहनिवास शुल्क इ. शासनाने वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या पत्रानुसार आकारण्यात येतात. महाराष्ट्र शासनाचे पत्र क्र डब्ल्यु .एल. पी.-१००९/ सी.आर-५६/एफ-१, दिनांक १७/०८/२०११.

 • शासकीय विश्राम गृह डबल बेड सुट ४००/- रुपये.
 • पर्यटक झोपडी सेमाडेाह ३५०/- रुपये
 • पर्यटक झोपडी सेमाडोह (अ-प्रकार) ५००/- रुपये
 • सेमाडेाह वस्तीगृह रूपये ५०/- प्रत्येकी बेड.
 • जंगल सफारी रुपये २२/- प्रत्‍येकी
 • पर्यटक मार्गदर्शक रुपये ११०/- प्रत्येकी सहल.
 • अभ्यांगत प्रवेश शुल्क रुपये  २२/- प्रतयेकी प्रौढ, रुपये ११/- प्रत्येकी लहान मुल.
 • वाहन प्रवेश शुल्क रूपये ८३/- बस/ट्रक करीता.
 • रूपये ५५/- जीप/ कार करीता.
 • रूपये १७/- मोटर सायकल करीता.
 • स्टील कॅमेरा (भारतीय नागरीक) ३/- रूपये
 • स्टील कॅमेरा (विदेशी नागरीक) ३/- रूपये
 • व्हिडीयो कॅमेरा (भारतीय नागरीक) ६/- रूपये.
 • व्हिडीयो कॅमेरा (विदेशी नागरीक) २२/- रूपये
 • व्हिडीयो शुटींग(व्यावसायीक ) रुपये १६५००/ प्रत्येक दिवशी .
 • फोटोग्राफी (व्यावसायीक ) रुपये ५००/ प्रत्येक दिवशी.