Close

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
दि- ०१/०१/२०२३ ते ०१/०१/२०२४ ची गट- क संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या वगळण्यात आलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठता यादी. 14/06/2024 पहा (1 MB)
दि- ०१/०१/२०२३ व दि- ०१/०१/२०२४ गट- क संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची तात्पुरती सामायिक ज्‍येष्‍ठता यादी. 14/06/2024 पहा (6 MB)
दि- ०१/०१/२०२३ ते ०१/०१/२०२४ ची गट- ड संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या वगळण्यात आलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठता यादी. 14/06/2024 पहा (1 MB)
दि- ०१/०१/२०२३ व दि- ०१/०१/२०२४ ची गट- ड संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची तात्पुरती सामायिक ज्‍येष्‍ठता यादी. 14/06/2024 पहा (8 MB)
जिल्हाधिकारी अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “मंडळ अधिकारी” संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक- ०१/०१/२०२४ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. 03/06/2024 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील पुरवठा विभागातील कार्यरत “शिपाई” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०१/२०२४ ची तात्पुरती जेष्ठता यादी. 27/05/2024 पहा (1 MB)
विभाग स्तरावरील “अव्वल कारकुन” संवर्गाची दि. ०१.०१.२०२३ रोजीचे स्थितीवरील तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासुची. 24/05/2024 पहा (6 MB)
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील पुरवठा विभागातील कार्यरत “लिपिक/टंकलेखक” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०१/२०२४ ची अंतिम जेष्ठता सूची. 14/05/2024 पहा (829 KB)
दिनांक- ०१/०९/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची शिपाई पदावर निवडीसाठी पात्रता धारण करीत असलेल्यांची तात्पुरती जेष्ठता सुची. 22/03/2024 पहा (9 MB)
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील पुरवठा विभागातील कार्यरत “लिपिक/टंकलेखक” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०१/२०२४ ची तात्पुरती जेष्ठता सूची. 14/03/2024 पहा (2 MB)