Close

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
अमरावती जिल्ह्याच्या आस्थापनेवरील कार्यरत असलेल्या “तलाठी संवर्गातील” स्थायी / अस्थायी कर्मचा-यांची दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजीची एकत्रीत प्रारूप जेष्ठता यादी. 06/06/2022 पहा (6 MB)
दि- ०१/०१/२०२१ ते ०१/०१/२०२२ गट- ड संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारकांची अंतिम सामाईक ज्येष्ठता यादी. 06/05/2022 पहा (4 MB)
दि- ०१/०१/२०२१ ते ०१/०१/२०२२ गट- ड संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या वगळण्यात आलेल्या अनुकंपाधारकांची अंतिम सामाईक ज्येष्ठता यादी. 06/05/2022 पहा (2 MB)
दि- ०१/०१/२०२१ ते ०१/०१/२०२२ गट- क संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारकांची अंतिम सामाईक ज्येष्ठता यादी. 06/05/2022 पहा (10 MB)
दि- ०१/०१/२०२१ ते ०१/०१/२०२२ गट- क संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या वगळण्यात आलेल्या अनुकंपाधारकांची अंतिम सामाईक ज्येष्ठता यादी. 06/05/2022 पहा (4 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “शिपाई” संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्ठता सूची. 05/05/2022 पहा (5 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “वाहन चालक” संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्ठता सूची. 05/05/2022 पहा (1 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “लघुटंकलेखक” संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्ठता सूची. 22/04/2022 पहा (2 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “मंडळ अधिकारी” संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्ठता सूची. 19/04/2022 पहा (6 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “महसूल सहाय्यक” संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पुरती जेष्ठता सुची. 25/03/2022 पहा (4 MB)