Close

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक- ०१/०१/२०२४ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “महसूल सहायक” संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पुरती जेष्ठता सूची. 08/02/2024 पहा (9 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२४ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “अव्वल कारकून” संवर्गातील कर्मचा-यांची प्रारूप जेष्ठता यादी. 01/02/2024 पहा (7 MB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- जानेवारी – २०२४ (भाग-२) 01/02/2024 पहा (7 MB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- जानेवारी – २०२४ (भाग-१) 01/02/2024 पहा (10 MB)
तहसीलदार संवर्गाची दि. ०१.०१.१९९७ ते दि. ३१.१२.२०१५ याकालावधीची एकत्रित तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठतासूची 05/01/2024 पहा (884 KB)
उप-विभागीय अधिकारी कार्यालय, अमरावती- १.७.२०२३ ते ३१.१२.२०२३ 05/01/2024 पहा (4 MB)
तहसिलदार भातकुली यांचे कार्यालय- जानेवारी – २०२४ 03/01/2024 पहा (3 MB)
नायब तहसीलदार संवर्गातील अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी सन १९९९ सन २०२१. 30/11/2023 पहा (5 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या अधिनस्त तहसिलदार यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची तात्पुरती / प्रारूप जेष्ठता सुची. 10/11/2023 पहा (6 MB)
उप-विभागीय अधिकारी कार्यालय, चांदूर रेल्वे – २०२३ 06/11/2023 पहा (5 MB)