Close

उपविभाग

अ.क्र. अधिका-यांचे नाव कार्यालय निवास मोबाईल

श्री. रणजीत भोसले (प्रभारी)

अमरावती (०७२१-२५६५०२३)

२६६३६८७

xxxxxxxx२१

श्री. मनोज लोणारकर

दर्यापूर (०७२२४-२३४२२६)

२३४२१७

श्री. एस. एस. अपार

अचलपूर (०७२२३-२२७२००)

२२०००३

xxxxxxxx६१

श्री. एन. आर. हिंगोले

मोर्शी (०७२२८-२२२२२१)

२२२२३८

xxxxxxxx४९

श्री. वाघमारे (भा.प्र.से.)

धारणी (०७२२६-२२४२११)

२२४२५०

xxxxxxxx५५

श्री. इब्राहिम चौधरी

चांदूर रेल्वे (०७२२२-२५४०२४)

२५४०३२

xxxxxxxx१४

श्री. नितीन व्यवहारे

भातकूली (०७२१-२६६४३२५)