Close

जिल्हाधिकारी कार्यालय

DM

श्री. शैलेश नवाल, आय.ए.एस.

जिल्हाधिकारी,अमरावती

 

 

अधिका-यांचे नाव पदनाम कार्यालय (०७२१) निवास (०७२१)
श्री. शैलेश नवाल जिल्हाधिकारी, अमरावती

२६६२५२२

२६६२११२

श्री. राम सिद्धभट्टी अपर जिल्‍हाधिकारी

२६६२९४२

२६६२८०५

श्री. डॉ. नितीन व्यवहारे निवासी उपजिल्हाधिकारी

२६६२४९३

२६६०१६६

सौ. वर्षा पवार उ.जि. निवडणूक अधिकारी

२६६२३६४

श्री. राजेश आडपवार जिल्हा पूनर्वसन अधिकारी

२५५३७६५

श्री. राजेश आडपवार वि.भु.सं.अ.ल.सि.कामे

२६६१६०२

 डॉ. स्‍नेहल कनिचे उ.जि. महसूल

२६६२०२५

वर्षा भाकरे

जिल्हा नियोजन अधिकारी

२६६२७३३

श्री. मनोज लोनारकर वि.भू.सं.अ. २

२६६४८१९

श्री.  अनिल टाकसाळे जिल्हा  पुरवठा अधिकारी

२६६२७८४

श्री. राम लंके उपजिल्हाधिकारी रोहयो

२६६२५०५

श्री. मनिष गायकवाड वि.भू.सं.अ. ४

२६६३४४९

श्री. अरूण रणवीर जिल्हा सुचना विज्ञान अधिकारी

२६६२८९३

श्री.मनिष फुलझेले सहा. जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी

२६६२८९३

श्री. मालठाने अधीक्षक

२६६२०२५

निता लबडे अन्नधान्य वितरण अधिकारी २६६३०९०

श्री. रामटेके जिल्हा खणीकर्म अधिकारी

२६६२०२५

श्री. अश्विनी  वाघमोले जि.प्र.अधि. न.पा.प्र.

२६६५३६७

अॅड. नरेंद्र बोहरा विधी अधिकारी२६६२०२५

श्री.  धकीते जिल्हाधिकारी यांचे स्वीय सहायक

२६६२५२२