तहसिल

अ.क्र. अधिका-यांचे नाव
कार्यालय
निवास मोबाईल
श्री. संतोष काकडे

अमरावती (०७२१ – ६७४३६०)

२५३०८२३

xxxxxxxx००

श्री. बि.डि. अरखराव

भातकूली (०७२१ – ६६२१२४)

२५५३१२९

श्री. एम.एम. जोरवर

नांदगाव खंडेश्वर (०७२२१-२२२६४४)

२२२६४३

xxxxxxxx०४

श्री. अमोल कुंभार

दर्यापूर (०७२२४-२३४२३४)

२३४२७४

xxxxxxxx१७

श्री. व्हि. व्हि. घुगे

अंजनगाव (०७२२४-२४२०७४)

२४२०१४

xxxxxxxx३४,xxxxxxxx२१

श्री. निर्भय जैन

अचलपूर (०७२२३-२५०००७)

२२०३०६

xxxxxxxx११

श्री. उमेश खोडके

चांदूर बाजार (०७२२७-२४३२०७)

२४३२०३

xxxxxxxx७०

श्री. मनिष गायकवाड

चिखलदरा (०७२२०-२३०२२३)

२३०२४२

xxxxxxxx२३

श्री. सचिन खाडे

धारणी (०७२२६-२२४२२३)

२२४२१४

xxxxxxxx२२

१० श्री. गणेश माळी

मोर्शी (०७२२८-२२२२३६)

२२२०१२

xxxxxxxx१८,xxxxxxxx८६

११ श्री. एच.एफ. गांगुर्डे

वरूड (०७२२९-२३२१४४)

२३२१४८८

xxxxxxxx१९,xxxxxxxx६८

१२ श्री. इंगळे

चांदूर रेल्वे (०७२२२-२५४०२१)

२५४०७३

xxxxxxxx१६,xxxxxxxx२२

१३ श्री.आर महाले

तिवसा (०७२२५-२२२०४४)

२२२०४३

xxxxxxxx१७

१४ श्री. बि. कांबळे

धामणगांव रेल्वे (प्र.) (०७२२२-२३७३३०)

२०२५२४