Close

तहसिल

अ.क्र. अधिका-यांचे नाव
कार्यालय
निवास मोबाईल
श्री. संतोष काकडे

अमरावती (०७२१ – ६७४३६०)

२५३०८२३

xxxxxxxx००

श्री. बी. अरखराव

भातकूली (०७२१ – ६६२१२४)

२५५३१२९

श्री. पी. झेेड. भोसले

नांदगाव खंडेश्वर (०७२२१-२२२६४४)

२२२६४३

xxxxxxxx०४

श्री. वाय. एस. देशमुख

दर्यापूर (०७२२४-२३४२३४)

२३४२७४

xxxxxxxx१७

श्री. व्हि. व्हि. घुगे

अंजनगाव (०७२२४-२४२०७४)

२४२०१४

xxxxxxxx३४,xxxxxxxx२१

श्री. एम. ए. जाधव

अचलपूर (०७२२३-२५०००७)

२२०३०६

xxxxxxxx११

श्री. ए. जगताप

चांदूर बाजार (०७२२७-२४३२०७)

२४३२०३

xxxxxxxx७०

कु. एम. ए. माने

चिखलदरा (०७२२०-२३०२२३)

२३०२४२

xxxxxxxx२३

श्री. ए. डी. पाटोळे

धारणी (०७२२६-२२४२२३)

२२४२१४

xxxxxxxx२२

१० श्री. सिध्‍दार्थ मोरे

मोर्शी (०७२२८-२२२२३६)

२२२०१२

xxxxxxxx१८,xxxxxxxx८६

११ श्री. सावंत

वरूड (०७२२९-२३२१४४)

२३२१४८८

xxxxxxxx१९,xxxxxxxx६८

१२ श्री. इंगळे

चांदूर रेल्वे (०७२२२-२५४०२१)

२५४०७३

xxxxxxxx१६,xxxxxxxx२२

१३ श्री. व्हि.आर. फरतारे

तिवसा (०७२२५-२२२०४४)

२२२०४३

xxxxxxxx१७

१४ श्री. बि. पी. कांबळे

धामणगांव रेल्वे (प्र.) (०७२२२-२३७३३०)

२०२५२४