प्रशासकीय रचना

Collector Amravati

श्री. शैलेश नवाल, आय.ए.एस.

जिल्हाधिकारी,अमरावती

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी यांचे संपर्क क्रमांक

अधिका-यांचे नाव पदनाम कार्यालय (०७२१) निवास (०७२१) मोबाईल
श्री. शैलेश नवाल जिल्हाधिकारी, अमरावती

२६६२५२२

२६६२११२

श्री. संजय पवार अपर जिल्हाधिकारी

२६६२९४२

२६६२८०५

श्री. डॉ. नितीन व्‍यवहारे निवासी उपजिल्हाधिकारी

२६६२४९३

२६६०१६६

xxxxxxxx७७,

श्री. शरद पाटील उ.जि. निवडणूक अधिकारी

२६६२३६४

श्री. अनिल टाकसाळे जिल्हा पुरवठा अधिकारी

२६६२७८४

वि.भु.सं.अ.ल.सि.कामे

२६६१६०२

xxxxxxxx६६

डॉ. स्‍नेहल कनिचे उ.जि. महसूल

२६६२०२५

श्री. वर्षा भाकरे जिल्हा नियोजन अधिकारी

२६६२७३३

२५५२३७४

xxxxxxxx९८

श्री. मनोहर कडू वि.भू.सं.अ.2

२६६४८१९

श्री. सुमेध अलोणे जि.प्र.अधि. न.पा.प्र.

२६६५३६७

xxxxxxxx३८

श्री. राम लंके अधीक्षक

२६६२०२५

सौ. पुष्पा दाभेराव अन्नधान्य वितरण अधिकारी

२६६३०९०

xxxxxxxx२८

श्री. मनोहर कडू उपजिल्हाधिकारी रोहयो

२६६२५०५

xxxxxxxx०५

श्री. शिशीर नाईक जिल्हा खणीकर्म अधिकारी

२६६२०२५

xxxxxxxx९३

श्री. अजय लहाने जिल्हा पूनर्वसन अधिकारी

२५५३७६५

श्री. मनोहर कडू वि.भू.सं.अ. 4

२६६३४४९

श्री. अरूण रणवीर जिल्हा सुचना विज्ञान अधिकारी

२६६२८९३

xxxxxxxx११

श्री. मनिष फुलझेले सहा. जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी

२६६२८९३

xxxxxxxx६४

श्री. धकीते जिल्हाधिकारी यांचे स्वीय सहायक

२६६२५२२

श्री. सुधाकर सोळंके लेखाधिकारी

२६६२५२२

xxxxxxxx६८

श्री. प्रविण येवतीकर प्रकल्प कामगार, रा. बालकामगार प्रकल्प

२५५२३७०

xxxxxxxx३१

श्री. एस.जे.शिंदे नझूल तहसीलदार

२६६२०२५

अॅड. नरेंद्र बोहरा विधी अधिकारी

xxxxxxxx१४

श्री. गवई पर्यटन विकास महामंडळ

२६६१५११

उपविभागीय अधिकारी

अ.क्र. अधिका-यांचे नाव कार्यालय निवास मोबाईल

श्री.  यु.यु.राजपूत

अमरावती (०७२१-२५६५०२३)

२६६३६८७

xxxxxxxx२१

श्रीमती प्रियंका ठोकळ

दर्यापूर (०७२२४-२३४२२६)

२३४२१७

श्री. एस.एस.अपार

अचलपूर (०७२२३-२२७२००)

२२०००३

xxxxxxxx६१

श्री. एन.आर.हिंगोले

मोर्शी (०७२२८-२२२२२१)

२२२२३८

xxxxxxxx४९

श्री.  राहुल जाधव

धारणी (०७२२६-२२४२११)

२२४२५०

xxxxxxxx५५

श्री.अभिजीत नाईक

चांदूर रेल्वे (०७२२२-२५४०२४)

२५४०३२

xxxxxxxx१४

श्री. नरेंद्र फुलझेले

भातकूली (०७२१-२६६४३२८)

तहसीलदार

अ.क्र. अधिका-यांचे नाव
कार्यालय
निवास मोबाईल
श्री. संतोष काकडे

अमरावती (०७२१ – ६७४३६०)

२५३०८२३

xxxxxxxx००

श्री. बि. डी. अरखराव

भातकूली (०७२१ – ६६२१२४)

२५५३१२९

श्री. एम.एम.जोरवर

नांदगाव खंडेश्वर (०७२२१-२२२६४४)

२२२६४३

xxxxxxxx०४

श्री. अमोल कुंभार

दर्यापूर (०७२२४-२३४२३४)

२३४२७४

xxxxxxxx१७

श्री. व्हि.व्हि घुगे

अंजनगाव (०७२२४-२४२०७४)

२४२०१४

xxxxxxxx३४,xxxxxxxx२१

श्री. निर्भय जैन

अचलपूर (०७२२३-२५०००७)

२२०३०६

xxxxxxxx११

श्री. उमेश खेाडके

चांदूर बाजार (०७२२७-२४३२०७)

२४३२०३

xxxxxxxx७०

श्री. मनिष गायकवाड

चिखलदरा (०७२२०-२३०२२३)

२३०२४२

xxxxxxxx२३

श्री. सचिन खाडे

धारणी (०७२२६-२२४२२३)

२२४२१४

xxxxxxxx२२

१० श्री. गणेश माळी

मोर्शी (०७२२८-२२२२३६)

२२२०१२

xxxxxxxx१८,xxxxxxxx८६

११ श्री. एच.एफ.गांगुर्डे

वरूड (०७२२९-२३२१४४)

२३२१४८८

xxxxxxxx१९,xxxxxxxx६८

१२ श्री. इंगळे

चांदूर रेल्वे (०७२२२-२५४०२१)

२५४०७३

xxxxxxxx१६,xxxxxxxx२२

१३ श्री. आर. महाले

तिवसा (०७२२५-२२२०४४)

२२२०४३

xxxxxxxx१७

१४ श्री. बि. कांबळे

धामणगांव रेल्वे (०७२२२-२३७३३०)

२०२५२४