Close

प्रशासकीय रचना

DM

श्री. शैलेश नवाल, आय.ए.एस.

जिल्हाधिकारी, अमरावती

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी यांचे संपर्क क्रमांक

अधिका-यांचे नाव पदनाम कार्यालय (०७२१) निवास (०७२१) मोबाईल
श्री. शैलेश नवाल जिल्हाधिकारी, अमरावती

२६६२५२२

२६६२११२

श्री. संजय पवार अपर जिल्हाधिकारी

२६६२९४२

२६६२८०५

श्री. डॉ. नितीन व्‍यवहारे निवासी उपजिल्हाधिकारी

२६६२४९३

२६६०१६६

श्री. शरद पाटील उ. जि. निवडणूक अधिकारी

२६६२३६४

श्री. अजय लहाने जिल्हा पूनर्वसन अधिकारी

२५५३७६५

श्री. राजेश अडपावार वि.भु.सं.अ.ल.सि.कामे

२६६१६०२

डॉ. स्‍नेहल कनिचे उ. जि. महसूल

२६६२०२५

श्री. वर्षा भाकरे जिल्हा नियोजन अधिकारी

२६६२७३३

२५५२३७४

श्री. मनोज लोनारकर वि.भू.सं.अ. २

२६६४८१९

श्री. अनिल टाकसाळे जिल्हा पुरवठा अधिकारी

२६६२७८४

श्री. राम लंके उपजिल्हाधिकारी रोहयो

२६६२५०५

मनीष गायकवाड वि.भू.सं.अ. ४

२६६३४४९

श्री. अरूण रणवीर जिल्हा सुचना विज्ञान अधिकारी

२६६२८९३

श्री.मनिष फुलझेले सहा. जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी

२६६२८९३

श्री. मालठाने अधीक्षक

२६६२०२५

श्री. निता लबडे अन्नधान्य वितरण अधिकारी

२६६३०९०

श्री. रामटेके जिल्हा खणीकर्म अधिकारी

२६६२०२५

श्री. अश्विनी वाघमोले जि.प्र.अधि. न.पा.प्र.

२६६५३६७

श्री. अॅड. नरेंद्र बोहरा विधी अधिकारी

 २६६२०२५

श्री. धकीते जिल्हाधिकारी यांचे स्वीय सहायक

२६६२५२२

उपविभागीय अधिकारी

अ.क्र. अधिका-यांचे नाव कार्यालय निवास मोबाईल

श्री.  यु.यु.राजपूत

अमरावती (०७२१-२५६५०२३)

२६६३६८७

श्रीमती प्रियंका आंबेकर

दर्यापूर (०७२२४-२३४२२६)

२३४२१७

श्री. एस.एस.अपार

अचलपूर (०७२२३-२२७२००)

२२०००३

श्री. एन.आर.हिंगोले

मोर्शी (०७२२८-२२२२२१)

२२२२३८

श्री. मिताली सेठी

धारणी (०७२२६-२२४२११)

२२४२५०

श्री. मनीष गायकवाड

चांदूर रेल्वे (०७२२२-२५४०२४)

२५४०३२

श्री. नरेंद्र फुलझेले

भातकूली (०७२१-२६६४३२८)

तहसीलदार

अ.क्र. अधिका-यांचे नाव
कार्यालय
निवास मोबाईल
श्री. संतोष काकडे

अमरावती (०७२१ – ६७४३६०)

२५३०८२३

सौ. वर्षा मीना

भातकूली (०७२१ – ६६२१२४)

२५५३१२९

श्री. पी. झेड.भोसले

नांदगाव खंडेश्वर (०७२२१-२२२६४४)

२२२६४३

श्री. वाय.एस.देशमुख

दर्यापूर (०७२२४-२३४२३४)

२३४२७४

श्री. व्हि.व्हि घुगे

अंजनगाव (०७२२४-२४२०७४)

२४२०१४

श्री. एम.ए.जाधव

अचलपूर (०७२२३-२५०००७)

२२०३०६

श्री. विकास मीना 

चांदूर बाजार (०७२२७-२४३२०७)

२४३२०३

कु. एम.ए. माने

चिखलदरा (०७२२०-२३०२२३)

२३०२४२

श्री. सचिन खाडे

धारणी (०७२२६-२२४२२३)

२२४२१४

१० श्री. सिध्‍दार्थ मोरे

मोर्शी (०७२२८-२२२२३६)

२२२०१२

११ श्री. सावंत

वरूड (०७२२९-२३२१४४)

२३२१४८८

१२ श्री. इंगळे

चांदूर रेल्वे (०७२२२-२५४०२१)

२५४०७३

१३ श्री. व्हि.आर. फरतारे

तिवसा (०७२२५-२२२०४४)

२२२०४३

१४ श्री. बि. पी. कांबळे

धामणगांव रेल्वे (०७२२२-२३७३३०)

२०२५२४