Close

ई-हक्‍क (ऑनलाईन फेरफार करिता अर्ज करा)

मालमत्‍ता पत्रक नोंदणी व फेरफार अदयावतीकरण करिता सार्वजनीक नोंदणी प्रणाली.

भेट द्या: https://pdeigr.maharashtra.gov.in/frmLogin.aspx