Close

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- वालगाव (भाग- १), तालुका- अमरावती

जाहीर नोटीस- सरळ खरेदी प्रकरण क्र.  ०४/४७/२०२१-२२ मौजा- वालगाव (भाग- १), तालुका- अमरावती, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबतची जाहीर नोटीस.

23/06/2023 23/12/2023 पहा (529 KB)
मौजे- नांदुरा लष्करपूर, तालुका- अमरावती

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १०/४७/२०२१-२२  मौजा- नांदुरा लष्करपूर, तालुका- अमरावती, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

21/06/2023 21/12/2023 पहा (585 KB)
मौजे- दाभेरी, तालुका- चांदूर बाजार

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १२/४७/२०१९-२०  मौजा- दाभेरी, तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

14/06/2023 14/12/2023 पहा (865 KB)
मौजे- इस्माईलपूर (दाभेरी), तालुका- चांदूर बाजार

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ११/४७/२०१९-२०  मौजा- इस्माईलपूर (दाभेरी), तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

14/06/2023 14/12/2023 पहा (904 KB)
मौजे- माहुली (चोर), तालुका- नांदगांव खंडेश्वर

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १०/४७/२०२२-२३  मौजा- माहुली (चोर), तालुका- नांदगांव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

14/06/2023 14/12/2023 पहा (774 KB)
मौजे- दुर्गवाडा, तालुका- तिवसा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०३/४७/२०२१-२२  मौजा- दुर्गवाडा, तालुका- तिवसा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

12/06/2023 12/12/2023 पहा (787 KB)
मौजे- शिंदवाडी, तालुका- तिवसा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०१/४७/२०२१-२२  मौजा- शिंदवाडी, तालुका- तिवसा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

12/06/2023 12/12/2023 पहा (764 KB)
मौजे- दाभी, तालुका- वरुड

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०७/४७/२०२०-२१  मौजा- दाभी, तालुका- वरुड, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

12/06/2023 12/12/2023 पहा (434 KB)
मौजे- असदपूर, तालुका- अचलपूर

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०५/४७/२०२१-२२  मौजा- असदपूर, तालुका-अचलपूर, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

01/06/2023 01/12/2023 पहा (1 MB)
संग्रहित