Close

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- दुर्गवाडा, तालुका- तिवसा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०३/४७/२०२१-२२ मौजा- दुर्गवाडा, तालुका- तिवसा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

10/10/2023 10/04/2024 पहा (516 KB)
मौजे- शिंदवाडी, तालुका- तिवसा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०१/४७/२०२१-२२ मौजा- शिंदवाडी, तालुका- तिवसा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

10/10/2023 10/04/2024 पहा (424 KB)
मौजे- कणी मिर्झापुर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०५/४७/२०२०-२१ मौजा- कणी मिर्झापुर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

09/10/2023 09/04/2024 पहा (640 KB)
मौजे- एकलासपुर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०४/४७/२०२०-२१ मौजा- एकलासपुर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

09/10/2023 09/04/2024 पहा (661 KB)
मौजे- फाजलापूर, तालुका- चांदुर बाजार

शुद्धीपत्रक- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०६/४७/२०२२-२०२३ मौजा- फाजलापूर, तालुका- चांदुर बाजार, जिल्हा- अमरावती  मधील शुद्धीपत्रक.

09/10/2023 09/04/2024 पहा (201 KB)
मौजे- पहुर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस- सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ०३/४७/२०२१-२२ मौजा- पहुर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती येथील चांदी नदी प्रकल्प मुख्य कालव्यावरील लघु कालव्याचे बांधकाम प्रयोजनाकरिता लागणा-या खाजगी जमिनीची वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाची जाहीर नोटीस.

05/10/2023 05/04/2024 पहा (516 KB)
मौजे- खारसांगळूद, तालुका- दर्यापूर

जाहीर नोटीस- सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ०९/४७/२०२२-२३ मौजा- खारसांगळूद, तालुका- दर्यापूर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत जाहीर नोटीस.

07/09/2023 07/03/2024 पहा (541 KB)
मौजे- सांगळूद, तालुका- दर्यापूर

जाहीर नोटीस- सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ०८/४७/२०२२-२३ मौजा- सांगळूद, तालुका- दर्यापूर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत जाहीर नोटीस.

07/09/2023 07/03/2024 पहा (580 KB)
मौजे- कासमपूर, तालुका- दर्यापूर

जाहीर नोटीस- सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ०७/४७/२०२२-२३ मौजा- कासमपूर, तालुका- दर्यापूर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत जाहीर नोटीस.

07/09/2023 07/03/2024 पहा (466 KB)
मौजे- वायगांव, तालुका- भातकुली

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ११/४७/२०१३-१४  मौजा- वायगांव, तालुका- भातकुली, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

06/09/2023 06/03/2024 पहा (838 KB)
संग्रहित