Close

सामान्य बदल्या- २०२१

सामान्य बदल्या- २०२१
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सामान्य बदल्या- २०२१

अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी, लिपिक टंकलेखक व वाहन चालक संवर्गातील बदलीस पात्र कर्मचार्यांची यादी तसेच अ.का./म.अ. अदलाबदली पात्र कर्मचार्यांची यादी.

30/04/2021 30/10/2021 पहा (5 MB)