सामान्य बदल्या – २०१९.

सामान्य बदल्या – २०१९.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सामान्य बदल्या – २०१९.

अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी व लिपिक टंकलेखक संवर्गातील प्रशासकीय बदलीस पात्र कर्मचा-यांची यादी.

16/05/2019 15/11/2019 पहा (2 MB)