Close

सर्वांसाठी घरे- २०२२ धोरण, नागर पालीका, अचलपूर- आदेश (पारित दिनांक- १०/०३/२०२२).

सर्वांसाठी घरे- २०२२ धोरण, नागर पालीका, अचलपूर- आदेश (पारित दिनांक- १०/०३/२०२२).
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सर्वांसाठी घरे- २०२२ धोरण, नागर पालीका, अचलपूर- आदेश (पारित दिनांक- १०/०३/२०२२).

आदेश- सर्वांसाठी घरे – २०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागर पालीका, अचलपूर हद्दीमधील तपालपुरा परिसरातील नाझुल शीट क्र. ८, प्लॉट क्र. ३ मधील पात्र १६ अतिक्रमण धारकांची अतिक्रमणे निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण नियमानुकूल करणेबाबत.

11/03/2022 10/09/2022 पहा (2 MB)