Close

सर्वांसाठी घरे- २०२२ धोरण, महानगर पालीका अमरावती- आदेश (पारित दिनांक- ०७/०२/२०२२).

सर्वांसाठी घरे- २०२२ धोरण, महानगर पालीका अमरावती- आदेश (पारित दिनांक- ०७/०२/२०२२).
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सर्वांसाठी घरे- २०२२ धोरण, महानगर पालीका अमरावती- आदेश (पारित दिनांक- ०७/०२/२०२२).

आदेश- सर्वांसाठी घरे – २०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अमरावती महानगरपालीका हद्दीमधील शासकीय जमिनीवरील महात्मा फुले नगर (नवसारी) परिसरातील सर्व्हे क्र. ५३ मधील पात्र १९२ अतिक्रण धारकांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करणेबाबत.

11/02/2022 10/08/2022 पहा (4 MB)