Close

रोजगार हमी योजना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- दरपत्रक सूचना सन २०२१-२२

रोजगार हमी योजना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- दरपत्रक सूचना सन २०२१-२२
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
रोजगार हमी योजना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- दरपत्रक सूचना सन २०२१-२२

दरपत्रक सूचना सन २०२१-२२- पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजने अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील पाणंद रस्त्यांची काम करण्याबाबत.

11/10/2021 10/04/2022 पहा (238 KB)