Close

मौजे- हातिदा, तालुका- धारणी

मौजे- हातिदा, तालुका- धारणी
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- हातिदा, तालुका- धारणी

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २/४७/२०१८-१९ मौजा-हातिदा, तालुका- धारणी , जिल्हा- अमरावती मधील कलम १९ चे घोषणापत्र.

31/07/2020 30/01/2021 पहा (470 KB)