Close

मौजे- हरणी, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

मौजे- हरणी, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- हरणी, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस – भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५/४७/२०१८-१९  मौजा- हरणी, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

27/02/2020 26/08/2020 पहा (560 KB)