Close

मौजे- सोमठाणा, तालुका- चांदुर बाजार

मौजे- सोमठाणा, तालुका- चांदुर बाजार
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- सोमठाणा, तालुका- चांदुर बाजार

जाहीर नोटीस – सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  २/४७/२०१९-२०  मौजे- सोमठाणा, तालुका- चांदुर बाजार, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत  जाहीर नोटीस.

23/04/2021 22/10/2021 पहा (561 KB)