Close

मौजे- शाहापूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

मौजे- शाहापूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- शाहापूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

भूसंपादन प्रकरण क्र. १/४७/२०१८-१९ मौजा शाहापूर ता. नांदगाव खंडेश्वर, जि. अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

24/04/2019 24/10/2019 पहा (424 KB)