Close

मौजे- शहापूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

मौजे- शहापूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- शहापूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

घोषणा- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०६/४७/२०१८-१९  मौजा- शहापूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

03/02/2020 02/08/2020 पहा (434 KB)