Close

मौजे- वेणी गणेशपूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

मौजे- वेणी गणेशपूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- वेणी गणेशपूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस – सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ६२/४७/२०१७-१८  मौजा- वेणी गणेशपूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा-अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत नमुना- १ जाहीर नोटीस.

25/06/2020 24/12/2020 पहा (434 KB)