Close

मौजे- वेणी गणेशपूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

मौजे- वेणी गणेशपूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- वेणी गणेशपूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस – सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ६२/४७/२०१७-१८  मौजा- वेणी गणेशपूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा-अमरावती या प्रकरणात रस्ता बांधकाम प्रयोजनाकरिता लागणा-या खाजगी जमीनिची वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाची  नमुना- ३ मधील जाहीर नोटीस.

07/08/2020 06/02/2021 पहा (410 KB)