Close

मौजे- वनारशी, तालुका- अमरावती

मौजे- वनारशी, तालुका- अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- वनारशी, तालुका- अमरावती

शुद्धीपत्रक- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १७/४७/२०१७-१८  मौजा- वनारशी, तालुका- अमरावती, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचनेमधील शुद्धीपत्रक.

12/10/2021 12/04/2022 पहा (200 KB)