Close

मौजे- मेघनाथपूर ( राजनापुर्णा ) ता. चांदूर बाजार

मौजे- मेघनाथपूर ( राजनापुर्णा ) ता. चांदूर बाजार
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- मेघनाथपूर ( राजनापुर्णा ) ता. चांदूर बाजार

भूसंपादन प्रकरण क्र. ०१/४७/२०१९ – २० मौजा मेघनाथपूर  ( राजनापुर्णा )  ता. चांदूर बाजार, जि. अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

18/11/2019 18/05/2020 पहा (488 KB)