Close

मौजे- मेघनाथपूर, तालुका- अचलपूर

मौजे- मेघनाथपूर, तालुका- अचलपूर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- मेघनाथपूर, तालुका- अचलपूर

जाहीर नोटीस – भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७/४७/२०१९-२०  मौजा- मेघनाथपूर, तालुका- अचलपूर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस.

14/02/2020 13/08/2020 पहा (476 KB)