Close

मौजे- मेंढी, तालुका- वरुड

मौजे- मेंढी, तालुका- वरुड
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- मेंढी, तालुका- वरुड

जाहीर नोटीस – भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०४/४७/२०१९-२०  मौजा- मेंढी, तालुका- वरुड, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत  जाहीर नोटीस.

07/01/2021 06/07/2021 पहा (611 KB)