Close

मौजे- मुबारकगाव, तालुका- चांदूर बाजार

मौजे- मुबारकगाव, तालुका- चांदूर बाजार
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- मुबारकगाव, तालुका- चांदूर बाजार

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८/४७/२०१९-२० मौजा- मुबारकगाव, तालुका- चांदूर बाजार , जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

15/02/2022 14/08/2022 पहा (892 KB)