Close

मौजे- मासोद, तालुका- चांदूर बाजार

मौजे- मासोद, तालुका- चांदूर बाजार
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- मासोद, तालुका- चांदूर बाजार

जाहीर नोटीस – भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३/४७/२०१९-२०  मौजा- मासोद, तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस.

14/02/2020 13/08/2020 पहा (469 KB)