Close

मौजे- भातकुली भाग- २ (कृषक) , तालुका- भातकुली

मौजे- भातकुली भाग- २ (कृषक) , तालुका- भातकुली
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- भातकुली भाग- २ (कृषक) , तालुका- भातकुली

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०४/४७/२०२०-२१  भातकुली भाग- २ (कृषक), तालुका- भातकुली, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

29/04/2021 28/10/2021 पहा (744 KB)