Close

मौजे- भातकुली भाग- १ (कृषक) , तालुका- भातकुली

मौजे- भातकुली भाग- १ (कृषक) , तालुका- भातकुली
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- भातकुली भाग- १ (कृषक) , तालुका- भातकुली

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०२/४७/२०२०-२१  भातकुली भाग- १ (कृषक), तालुका- भातकुली, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

29/04/2021 28/10/2021 पहा (714 KB)