Close

मौजे- बोराळा, तालुका- चांदूर बाजार

मौजे- बोराळा, तालुका- चांदूर बाजार
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- बोराळा, तालुका- चांदूर बाजार

अधिसूचना- भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम  २०१३ भु.सं.प्र.क्र. ३७/४७/२००७-०८  मौजा- बोराळा क्षेत्र १.६९२ हे.आर  (बोरळा ते खराळा रस्त्या करिता) मध्ये कलम- १९ च्या पोट कलम (१) अन्वये काढलेली अधिसूचना.

25/10/2019 24/04/2020 पहा (513 KB)