Close

मौजे- बेलोरा, तालुका- चांदुर बाजार

मौजे- बेलोरा, तालुका- चांदुर बाजार
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- बेलोरा, तालुका- चांदुर बाजार

मुदतवाढ- भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ भु.सं.प्र.क्र. १५/४७/२०१५-१६ मौजा बेलोरा क्षेत्र ०.७५ हे. आर. (रस्त्याकारीता) मध्ये बेलोरा-बोरडा रस्त्याचे कामामधील प्रकरणामध्ये भूसंपादन कार्यवाही करीता मुदत वाढ परवानगी.

25/10/2018 25/04/2019 पहा (506 KB)