Close

मौजे- बेलोरा, तालुका- चांदुर बाजार

मौजे- बेलोरा, तालुका- चांदुर बाजार
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- बेलोरा, तालुका- चांदुर बाजार

अधिसूचना- भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम  २०१३ भु.सं.प्र.क्र. १५/४७/२०१५-१६ मौजा बेलोरा क्षेत्र ०.७५ हे. आर. (रस्त्याकारीता) मध्ये कलम ११ च्या पोट कलम (१) अन्वये काढलेली अधिसूचना.

02/01/2019 02/07/2019 पहा (741 KB)