Close

मौजे- बडनेरा, तालुका- अमरावती

मौजे- बडनेरा, तालुका- अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- बडनेरा, तालुका- अमरावती

जाहीर नोटीस – सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक २९/४७/२०१९-२० मौजा- बडनेरा, तालुका- अमरावती, जिल्हा- अमरावती मध्ये मौजा- बडनेरा येथील अमरावती ते बडनेरा जुना बायपास वरील रेल्वे फाटक क्र. एस – १ वरील उड्डाणपुलाचे बांधकामाकरिता लागणाऱ्या खाजगी जमिनीची वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाची नमुना- ३ मधील जाहीर नोटीस.

08/02/2022 07/08/2022 पहा (683 KB)