Close

मौजे- टाकळी खुर्द, तालुका- अमरावती

मौजे- टाकळी खुर्द, तालुका- अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- टाकळी खुर्द, तालुका- अमरावती

अधिसूचना- भुमी संपादन पुनर्वसन पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शक्तेचा हक्क अधिनियम २०१३ भु.सं.प्र.क्र. ०१/४७/२०१९-२० मौजा- टाकळी खुर्द, तालुका- अमरावती, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

08/03/2021 07/09/2021 पहा (611 KB)