Close

मौजे- टाकळी खुर्द, तालुका- अमरावती

मौजे- टाकळी खुर्द, तालुका- अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- टाकळी खुर्द, तालुका- अमरावती

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१/४७/२०१९-२० मौजा- टाकळी खुर्द, तालुका- अमरावती, जिल्हा- अमरावती मधील भूमी संपादन पुनर्वसन पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम- ११ ची अधिसूचना.

14/02/2022 13/08/2022 पहा (2 MB)