Close

मौजे- जावरा मोळवण, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

मौजे- जावरा मोळवण, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- जावरा मोळवण, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस- सरळ खरेदी प्रकरण क्र.  ५९/४७/२०१७-१८  मौजा- जावरा मोळवण, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती येथील रस्ताबांधकाम प्रयोजनाकरीता लागणा-या खाजगी जमीनिची वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाची  नमुना- ३ मधील जाहीर नोटीस.

14/02/2022 13/08/2022 पहा (581 KB)