Close

मौजे- जवळा, तालुका- चांदूर रेल्वे

मौजे- जवळा, तालुका- चांदूर रेल्वे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- जवळा, तालुका- चांदूर रेल्वे

भूसंपादन प्रकरण क्र. ०९/४७/२०१८ -१९ मौजा जवळा  ता. चांदूर रेल्वे , जि. अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

06/07/2019 06/01/2020 पहा (519 KB)