Close

मौजे- गिरगुटी, तालुका- चिखलदरा

मौजे- गिरगुटी, तालुका- चिखलदरा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- गिरगुटी, तालुका- चिखलदरा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५/४७/२०२०-२१ मौजा- गिरगुटी, तालुका- चिखलदरा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

30/03/2022 30/09/2022 पहा (801 KB)