Close

मौजे- गायवाडी, तालुका- भातकुली

मौजे- गायवाडी, तालुका- भातकुली
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- गायवाडी, तालुका- भातकुली

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४/४७/२०१७-१८ मौजा- गायवाडी, तालुका- भातकुली, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

28/09/2019 27/03/2020 पहा (492 KB)