Close

मौजे- खराळा, तालुका- चांदूर बाजार

मौजे- खराळा, तालुका- चांदूर बाजार
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- खराळा, तालुका- चांदूर बाजार

अधिसूचना- भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम  २०१३ भु.सं.प्र.क्र. ३६/४७/२००७-०८  मौजा- खराळा क्षेत्र २.५४ हे.आर  (बोरळा ते खराळा रस्त्या करिता) मध्ये कलम- १९ च्या पोट कलम (१) अन्वये काढलेली अधिसूचना.

25/10/2019 24/04/2020 पहा (570 KB)